Services

International Cross-border Delivery
Global Fulfillment Network
Freight Forwarding
Market Expansion to SEA, India and MEA
Warehousing and Distribution
Inventory Financing

Products

Order Management System
Warehouse Management System
Transportation Management System

Academy

Liên Hệ

General Terms of Use of
Amilo International Pte. Ltd. & All of Its Subsidiaries

I. ĐỊNH NGHĨA

“Amilo” có nghĩa là Công ty Cổ phần Amilo Việt Nam.

“Dịch vụ Hậu cần” có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào cung cấp bởi Amilo.

“Dịch vụ Hoàn tất đơn hàng” bao gồm nhưng không giới hạn cho việc Lưu trữ, Quản lý và Hoàn tất xử lý đơn hàng theo các thỏa thuận giữa các Bên.

“Dịch vụ Vận chuyển” bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu gom hàng hóa và vận chuyển các lô hàng trong nước và toàn cầu thông qua các đối tác hậu cần được lựa chọn.

“GTC” có nghĩa là Các điều khoản và điều kiện chung sử dụng bởi Amilo.

“Sản Phẩm” có nghĩa là một hoặc nhiều mặt hàng thuộc bất kỳ loại hàng hóa nào mà Khách Hàng giao cho Amilo để thực hiện Dịch vụ Hoàn tất đơn hàng, hoặc một hoặc nhiều bưu phẩm hoặc bưu kiện có chứa hàng hóa hoặc báo chí hoặc tài liệu tiếp thị đối thoại hoặc các mặt hàng hoặc tài liệu khác mà Khách Hàng giao cho Amilo để thực hiện Dịch vụ Vận chuyển của Amilo và có thể được vận chuyển và giao hàng bằng bất kỳ phương tiện vận tải nào do Amilo lựa chọn, dù là bằng đường hàng không, đường bộ hay bất kỳ phương tiện vận tải nào khác. Mỗi lô hàng như vậy được vận chuyển dưới trách nhiệm hữu hạn theo các GTC này. “Các Bên” có nghĩa là Khách Hàng và AMILO, và “Bên” được hiểu là một bên Khách Hàng hoặc AMILO.

“Khách Hàng” có nghĩa là Bên nhận Dịch vụ Hậu cần từ Amilo theo một thỏa thuận tương ứng.

“Người Nhận” có nghĩa là người nhận mà SẢN PHẨM được gửi đến.

“Hàng Cấm” là những hàng được định nghĩa tại Mục IV của GTC này.

II. SCOPE

 1. GTC này sẽ áp dụng cho tất cả các thỏa thuận giữa Amilo và Khách Hàng về Dịch vụ Hậu cần và mọi Dịch vụ Hậu cần phụ trợ có thể có, trừ khi Amilo có thỏa thuận khác bằng văn bản.
 2. Là một phần của Dịch vụ Hậu cần, Amilo có thể cung cấp liên kết đến các trang web do Bên thứ ba điều hành. Amilo không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc hoạt động hoặc nội dung của các trang web Bên thứ ba đó. Người dùng nên kiểm tra các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi sử dụng.
 3. Khách Hàng đồng ý chịu sự ràng buộc của GTC tại thời điểm mở tài khoản. Mọi sửa đổi đối với GTC sẽ được đăng tại amilo.vn hoặc có thể được lấy trực tiếp từ Amilo theo yêu cầu. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Amilo bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ hậu cần hoặc bất kỳ trang web nào của Amilo sẽ cấu thành sự đồng ý của Khách Hàng với phiên bản sửa đổi của GTC và Khách Hàng cũng đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng và quyền riêng tư. Chính sách được đăng tại amilo.vn.
 4. Các điều khoản và điều kiện chung của Khách hàng sẽ không áp dụng và được loại trừ rõ ràng theo đây, ngay cả khi Amilo đã chấp nhận Sản phẩm mà không có bất kỳ phản đối rõ ràng nào. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào sửa đổi hoặc bổ sung GTC này sẽ được các Bên thống nhất bằng văn bản.

III. AGREEMENT AND SERVICES

Các hợp đồng liên quan đến Dịch vụ Hậu cần được ký kết giữa Khách hàng và Amilo, dưới dạng văn bản hoặc bằng cách bàn giao Sản Phẩm và chấp nhận Sản Phẩm tương tự để thực hiện, vận chuyển và giao hàng theo GTC này.

Amilo nhận Sản phẩm từ Khách Hàng tại các địa điểm của Amilo hoặc nhận Sản Phẩm đó tại các địa điểm đã được Khách Hàng đồng ý, để quản lý Dịch vụ Vận chuyển và Dịch vụ Hoàn tất đơn hàng của Amilo.

Khách Hàng phải dán nhãn Sản Phẩm một cách chính xác và cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết để Amilo có thể thực hiện các dịch vụ bao gồm thực hiện, vận chuyển và giao hàng, giải quyết khiếu nại thiệt hại và/hoặc trả lại Sản Phẩm, tùy từng trường hợp.

Amilo sẽ chỉ chấp nhận các hướng dẫn đặc biệt của Khách Hàng đối với Sản Phẩm nếu các hướng dẫn này được thông báo theo mẫu đã thỏa thuận hoặc trong một thỏa thuận riêng giữa các Bên. Amilo không bắt buộc phải tuân thủ bất kỳ hướng dẫn đặc biệt nào nếu những hướng dẫn này chỉ được ban hành sau khi Sản Phẩm đã được bàn giao để thực hiện Dịch vụ Hoàn tất đơn hàng và Dịch vụ Vận chuyển.

Khách Hàng đồng ý với tất cả định tuyến và chuyển hướng, bao gồm cả khả năng Sản Phẩm sẽ được vận chuyển qua các điểm dừng trung gian, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Amilo.

IV. GOODS AND PRODUCTS

1. Amilo sẽ không thực hiện các Dịch vụ Hậu cần đối với bất kỳ Sản Phẩm nào được coi là Hàng Cấm (như định nghĩa Bên dưới). Hàng Cấm được bao gồm nhưng không giới hạn đối với các mặt hàng được liệt kê Bên dưới, và danh sách này có thể được Amilo cập nhật theo thời gian

(a) Bất kỳ Sản Phẩm mà nội dung, hình thức bên ngoài, việc vận chuyển hoặc lưu trữ vi phạm điều cấm của luật pháp hoặc bị cấm bởi một cơ quan nhà nước, cụ thể là - nhưng không giới hạn - các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hoặc luật hải quan của nước xuất xứ, nước đến, hoặc quá cảnh hoặc hàng hoá yêu cầu có thiết bị đặc biệt (ví dụ hàng hoá kiểm soát nhiệt độ), được yêu cầu an toàn hoặc ủy quyền;

(b) Các Sản Phẩm hoặc vật phẩm bị cấm lưu trữ hoặc bị hạn chế đặc biệt theo luật và quy định hiện hành;

(c) Bất kỳ Sản Phẩm, hình thức vận chuyển và/hoặc lưu trữ phải tuân theo các quy định về hàng hóa nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn đối với hàng hóa không hoàn toàn không bị hạn chế theo luật và quy định hiện hành;

(d) Bất kỳ Sản Phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm hàng giả, hàng nhái hoặc các Sản Phẩm không có giấy phép (vi phạm bản quyền nhãn hiệu hoặc thương hiệu);

(e) Bất kỳ Sản Phẩm, nội dung hoặc đặc điểm bên ngoài của Sản Phẩm đó có thể gây tử vong hoặc thương tích hoặc lây nhiễm cho người hoặc gây thiệt hại tài sản;

(f) Bất kỳ Sản Phẩm có liên quan hoặc chứa động vật sống hoặc hài cốt người.

(g) Các Sản Phẩm có chứa chất kích thích hoặc ma túy;

(h) Các Sản Phẩm có chứa tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán khác, kim loại quý, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức, đồng hồ cao cấp, đá quý hoặc các vật khác có giá trị khác hoặc cổ phiếu (trừ khi Amilo có thỏa thuận khác theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình).

(i) Các Sản Phẩm liên quan đến hoặc có chứa vũ khí, đặc biệt là súng ống, hoặc các bộ phận của súng ống, vũ khí giả hoặc đạn dược; và các Sản Phẩm liên quan đến hoặc chứa các bài báo khiêu dâm hoặc gợi cảm.

The Customer warrants that the Product do not contain any Prohibited Goods and has been correctly packaged and is appropriately protected. Notwithstanding any other rights of Amilo, the Customer shall indemnify Amilo from any liability for third-party claims resulting from the transportation or delivery of Prohibited Goods or other inad- missible or unlawful goods. The contractual liability of Amilo for its own conduct and that of its agents or subcontractors remains unaffected.

The Customer undertakes to indemnify Amilo promptly upon first demand against any loss or damages arising out of any alleged third-party claims and any other loss or dam- age that Amilo incurs as a result of the fulfillment, transportation or delivery of the Prohibited Goods. The indemnity by the Customer shall also cover the expenses in- curred by Amilo in connection with the provision of information, confiscation by the customs authorities or border seizure which are required by law or have been ordered by a court or a government authority.

If the Product contains Prohibited Goods or the Product – because of its nature (size, format, weight, contents, etc.) or for other reasons – does not comply with Section IV (1) above or with the other provisions of these GTC, Amilo shall be entitled to:

 1. refuse acceptance of the Product;
 2. if the Product has already been handed over, abandon it, dispose of it, hand it over to the relevant authorities, return it or store it until its collection and to invoice the Customer for any additional costs incurred as a result of taking any of the aforementioned measures; or
 3. transport the Product without notifying the Customer and, if necessary and/or required by law, to choose a different route (e.g. by road and sea instead of by air freight as planned) and to invoice the Customer for any additional costs in- curred as a result,

without incurring any liability to the Customer, Recipient or any other third party.
Amilo shall also be entitled to exercise the rights referred to in the paragraph above if it suspects that the Product contains Prohibited Goods or that there are any breaches of contract and the Customer fails to comply with Amilo’s request to supply infor- mation.

Amilo is not obliged to check whether the Product contains Prohibited Goods. However, Amilo shall be entitled to open the Product and inspect the contents if it suspects that the Product contains Prohibited Goods. In addition to the foregoing, Amilo has the right to open and inspect the Product without notice for security or customs or other valid reasons. Further, Amilo carries out regular checks in accordance with the applica- ble statutory aviation security regulations and if goods which may not be transported by air are found, or if there is reason to suspect that these goods ought not to be trans- ported by air, Amilo shall be entitled to transport the goods by land or sea, notwith- standing its other rights under Section IV (4).

V. DELIVERY AND NON-DELIVERABLE

 1. Các Sản Phẩm sẽ được gửi đến địa chỉ của Người Nhận được Khách Hàng chỉ định mà không nhất thiết phải là đích thân Người Nhận phải nhận. Sản Phẩm có địa chỉ gửi là các bộ phận văn thư tổng hợp thì sẽ gửi đến bộ phận đó.
 2. Nếu cần thiết cho việc chuyển hoàn Sản Phẩm không giao được, Khách Hàng đồng ý đính kèm với Sản Phẩm là nhãn chuyển hoàn tương ứng theo yêu cầu của Amilo. Khách Hàng sẽ cố gắng nhất để hỗ trợ Amilo trong việc chuyển hoàn Sản Phẩm đó và đặc biệt là cung cấp tất cả các giấy tờ hải quan cần thiết và tất cả các tài liệu và thông tin khác có thể được yêu cầu cho việc chuyển hoàn.
 3. Nếu Người Nhận từ chối nhận Sản Phẩm hoặc từ chối thanh toán, Amilo có quyền giải phóng, bán, phá hủy hoặc vứt bỏ Amilo đó mà không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với Khách Hàng, Người Nhận hoặc bất kỳ Bên thứ ba nào khác, với điều kiện là Amilo đã có những nỗ lực hợp lý để chuyển hoàn Sản Phẩm đó với các chi phí của Khách Hàng hoặc nếu pháp luật hiện hành cấm hoặc ngăn chặn việc chuyển hoàn Sản Phẩm đó cho Khách Hàng.
 4. Trừ khi có hướng dẫn đặc biệt được ban hành, nếu chuyển hoàn một Sản Phẩm không gửi được theo Điều V.2 và V.3, Amilo có quyền xác định khung thời gian và cách thức (nghĩa là chuyển hoàn riêng lẻ hoặc trên cơ sở hợp nhất) và phương thức vận chuyển Sản Phẩm chuyển hoàn.

VI. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG

 1. Amilo chỉ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến mất mát, hư hỏng Sản Phẩm do sự sơ suất hoặc cố ý của Amilo gây ra. Amilo không có kiến thức đặc thù về Sản Phẩm và Amilo trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật hoặc trục trặc nào của SẢN PHẨM gây ra.
  Trong trường hợp bao bì đóng gói Bên ngoài của Sản Phẩm bị hư hỏng, trách nhiệm pháp lý của Amilo giới hạn trong các chi phi của vật liệu đóng gói Bên ngoài; bất kì thông báo khiếu nại bằng văn bản của Khách Hàng đối với tổn thất hoặc hư hại được gửi cho Amilo trong vòng 30 ngày kể từ sự kiện làm phát sinh khiếu nại, nếu không Amilo sẽ không chịu trách nhiệm với mọi trách nhiệm pháp lý được phát sinh từ bất kỳ lý do nào .
 2. Hạn mức trách nhiệm: Các Bên không chịu bất kì trách nhiệm nào về việc mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất thị trường, mất thiện chí hoặc danh tiếng, yêu cầu bồi thường của Bên thứ ba, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc đặc biệt hoặc gián tiếp hoặc là hậu quả của bất kì hình thức mất mát nào khác.
  1. (i) Trách nhiêm pháp lý của Amilo đối vối mất mát và/ hoặc hư hỏng Sản Phẩm liên quan đến Dịch vụ Hậu cân và lỗi gây ra bởi Amilo hoặc nhân viên của Amilo (khác với nhưng mất mát và/ hoặc hư hỏng không thể giải thích của Sản Phẩm phát sinh trong Kho) sẽ được bồi thường bởi Amilo. Điều này có nghĩa là Amilo sẽ bồi thường toàn bộ giá trị mua vào với các Sản Phẩm bị mất hay hư hại nặng (hư hại ảnh hưởng tới chức năng của Sản Phẩm, Sản Phẩm không thể sử dụng với chức năng vốn có của nó)
  2. (ii) Trách nhiệm pháp lý của Amilo trong bất kỳ trường hợp khác và trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác (bao gồm mất mát và / hoặc hư hỏng không giải thích được đối với Sản Phẩm trong Kho hàng) được giới hạn ở mức tối đa là là không quá 30% doanh thu của Amilo từ dịch vụ cung cấp cho Khách Hàng của một tháng.
  3. (iii) Tất cả các loại trừ và giới hạn có trong GTC này sẽ được áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào theo Hợp đồng được thỏa thuận (bao gồm cả trong bồi thường hoặc bảo đảm), vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vốn chủ sở hữu, bồi thường hoặc khác.

VII. CHẾ TÀI

 1. Khách Hàng đảm bảo rằng việc thực hiện Dịch vụ Hậu cần sẽ không dẫn đến việc Amilo hoặc nhân viên, người phục vụ, đại lý, nhà thầu phụ, hãng bảo hiểm hoặc nhà tái bảo hiểm phải đối mặt với bất kỳ hình thức xử phạt, lệnh cấm hoặc hình phạt nào (hay bất kỳ nguy cơ nào về việc xử phạt, lệnh cấm hoặc hình phạt) của bất kỳ quốc gia, nhà nước, tổ chức chính phủ quốc tế nào hoặc cơ quan hữu quan khác đưa ra (gọi chung là "Chế tài") vì nguyên nhân từ nội dung của Sản Phẩm, bảo hiểm Sản Phẩm do Khách Hàng thực hiện hoặc bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với Sản Phẩm, hoặc người mua hoặc người sử dụng cuối cùng của Sản Phẩm.
 2. Khách Hàng đảm bảo cụ thể rằng:
  i. Các Sản Phẩm không bao gồm bất kỳ hàng hoá nào có trong danh mục hàng cấm tùy từng thời điểm do quốc gia xuất xứ, quốc gia nơi đến và bất kỳ quốc gia quá cảnh nào quy định;
  ii. Việc giao, lưu trữ và xử lý Sản Phẩm, về bản chất, sẽ không vi phạm bất kỳ điều cấm nào được đưa ra tùy từng thời điểm bởi quốc gia xuất xứ, quốc gia đến và bất kỳ quốc gia quá cảnh nào; và
  iii. Việc lưu trữ và xử lý Sản Phẩm này, về bản chất, sẽ không dẫn đến việc thành lập bất kỳ nguồn tài chính hoặc tài nguyên kinh tế nào dù là trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được liệt kê hoặc được chỉ định trong bất kỳ Chế tài hoặc luật pháp đối với các Bên bị từ chối được quốc gia xuất xứ, quốc gia đến và bất kỳ quốc gia quá cảnh nào đưa ra trong từng thời điểm..
 3. Khách Hàng đồng ý, theo yêu cầu của Amilo, cung cấp đầy đủ thông tin về bản chất của Sản Phẩm và mục đích sử dụng cũng như việc xác định tất cả các Bên có lợi ích pháp lý, tài chính hoặc thương mại nào liên quan đến Sản Phẩm.
  a. Amilo có quyền kiểm tra các Sản Phẩm và đặc biệt, có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào có trong bất kỳ phương tiện lưu trữ điện tử và Amilo sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thiệt hại nào gây ra từ việc kiểm tra đó với điều kiện là Amilo phải có sự cẩn thận hợp lý trong việc kiểm tra Sản Phẩm và đã thông báo cho Khách Hàng để Khách Hàng có thể chỉ định nhân viên được ủy quyền chứng kiến việc kiểm tra này của Amilo. Trường hợp dữ liệu hoặc thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu, theo yêu cầu của Amilo, Khách Hàng sẽ cung cấp mật khẩu đó cho Amilo.
  b. Khách Hàng sẽ bồi thường cho Amilo mọi thiệt hại, mất mát, tiền phạt và các chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc khiến cho Amilo, nhân viên, người phục vụ, đại lý, nhà thầu phụ, công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm của Amilo phải gánh chịu bất kỳ Chế tài nào phát sinh hoặc là kết quả của việc không cung cấp đầy đủ chứng từ hợp pháp, không khai báo hoặc khai báo bất hợp pháp, không chính xác và/hoặc không phù hợp đối với Sản Phẩm của Khách Hàng hoặc từ bất kỳ lý do nào khác liên quan đến Sản Phẩm mà Amilo không chịu trách nhiệm.
  c. Nếu có kết luận của Amilo và Khách Hàng rằng các Sản Phẩm (hoặc bất kỳ hoạt động nào đối với các Sản Phẩm do Amilo hoặc bất kỳ người nào khác yêu cầu) có thể làm cho Amilo hoặc nhân viên, người phục vụ, đại lý, nhà thầu phụ, nhà bảo hiểm hoặc nhà tái bảo hiểm vi phạm các Chế tài hoặc có nguy cơ vi phạm các Chế tài, thì:
 4. (i) Amilo có thể từ chối lưu trữ Sản Phẩm hoặc thay vào đó, Amilo có thể thực hiện, mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng (nhưng chỉ với tư cách là Đại lý của Khách Hàng), bất kỳ biện pháp nào và/hoặc phải chịu bất kỳ chi phí bổ sung nào để vận chuyển hoặc tiếp tục vận chuyển Sản Phẩm đó và/hoặc từ bỏ Sản Phẩm và/hoặc lưu trữ Sản Phẩm trên bờ hoặc dưới tàu, trong bao bì hoặc mở, tại bất kỳ nơi nào mà việc từ bỏ hoặc lưu giữ sẽ được xem là Amilo thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đối với Sản Phẩm đó;
  (ii) Khách Hàng phải bồi thường cho Amilo với bất kỳ khoản chi phí bổ sung nào phát sinh;
  (iii) Khách Hàng sẽ bồi thường Amilo đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại được đưa ra bởi bất kỳ Bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm; và
  (iv) Amilo có thể, không cần thông báo trước cho Khách Hàng, cung cấp cho bất kỳ quốc gia, nhà nước, tổ chức chính phủ quốc tế hoặc các cơ quan có thẩm quyền liên quan khác thông tin đầy đủ về các Sản Phẩm, bao gồm xác định tất cả các Bên có lợi ích hợp pháp, tài chính hoặc thương mại liên quan đến Sản Phẩm. AMILO vẫn đảm bảo quyền được thông báo của Khách Hàng cho các sự vụ nêu trên

VIII. SANCTIONS

 1. The Customer warrants that neither the receipt, storage, transportation nor the deliv- ery of its Product will expose Amilo or its employees, servants, agents, subcontractors, insurers or reinsurers to any sanction, prohibition or penalty (or any risk of sanction, prohibition or penalty) whatsoever imposed by any state, country, international govern- mental organization or other relevant authority (collectively "Sanctions") by reason of the content of the Product, any insurance of the Product taken out by the Customer or any other person with an interest in the Product, the destination of the Product, the in- tended consignee of the Product or the purchaser or end user of the content of the Product.
 2. The Customer warrants in particular, that:
  1. The Product shall not include any goods which appear on any applicable list of prohibited goods as shall be determined from time to time by the United States, the United Nations, the European Union, the country of origin, country of desti- nation and any transit countries;
  2. the storage and delivery of its Product to the intended consignee will not, in and of itself, contravene any of the prohibitions set forth from time to time by the United States, the United Nations, the European Union, the country of origin, country of destination and any transit countries; and
  3. the storage and delivery of this Product to the intended consignee will not, in and of itself, result in any funds or economic resources being made available di- rectly or indirectly to or for the benefit of any person entity or body which is listed or designated in any Sanctions or legislation covering Denied Parties as set forth from time to time by the United States, the United Nations, the Euro- pean Union, the country of origin, country of destination and any transit coun- tries.
 3. The Customer agrees to provide Amilo immediately on request with full information about the nature of its Product and their intended use, as well as the identities of all parties which have any legal, financial or commercial interest in the Product.
 4. Amilo is entitled to inspect the Product and, in particular, is entitled to access any data or information contained in any electronic storage medium and Amilo shall not be re- sponsible for any delay or damage caused as a result of that inspection provided that Amilo shall take reasonable care in inspecting the Product. Where data or information is protected by a password, details of that password shall be provided to Amilo by the Customer on request.
 5. The Product shall indemnify Amilo against all loss, damage, fines and expenses whatso- ever, including but not limited to exposure of Amilo, its employees, servants, agents, subcontractors, insurers or re-insurers to any Sanctions arising or resulting from any non-declaration or illegal, inaccurate and/or inadequate declaration in respect of the Product by the Customer or from any other cause in connection with the Product for which Amilo is not responsible.
 6. If it appears, in the reasonable judgment of Amilo that the Product (or any activities re- quired in respect of the Product by Amilo or any other person) may expose Amilo or their employees, servants, agents, subcontractors, insurers or reinsurers to any breach of Sanctions or risk of breach of Sanctions, then:
  1. Amilo may refuse to store or deliver the Product or alternatively Amilo may, without notice to the Customer, take any measure(s) and/or incur any addi- tional expense to carry or to continue the Product thereof, and/or abandon the Product and/or store the Product ashore or afloat, under cover or in the open, at any place, which abandonment or storage shall be deemed to constitute due performance by Amilo of all of its obligations in respect of that Product;
  2. The Customer shall indemnify Amilo against any additional expense so incurred;
  3. The Customer shall indemnify Amilo against any and all claims whatsoever brought by any third party in respect of the Product; and
  4. Amilo may, without notice to the Customer, provide any state, country, interna- tional governmental organization or other relevant authority with full infor- mation about the Product, including the identities of all parties which have any legal, financial or commercial interest in the Product.

IX. FORCE MAJEURE

Amilo is not liable for any loss or damage arising out of circumstances beyond Amilo’s control. These include but are not limited to electrical or magnetic damage to, or erasure of, electronic or photographic images, data or recordings; any defect or characteristic related to the nature of the Product, even if known to Amilo; any act or omission by a person not employed or contracted by Amilo, e.g. Customer, Recipient, third party, customs or other government official; “Force Majeure” - e.g. earthquake, cyclone, hurricane, storm, flood, fog, radiation contamination, pandemic, war, plane crash or embargo, riot or civil commotion, industrial action or disputes, etc.

X. WARRANTIES OF THE CUSTOMER AND INDEMNIFICATION

The Customer shall indemnify Amilo from liability for loss or damage resulting from the Cus- tomer’s failure to comply with the following warranties and representations:

 1. all documents and information provided by the Customer or its representatives are complete and accurate;
 2. the Product is acceptable for storage and transport under Section IV above;
 3. the Product was prepared in secure premises by reliable persons and was protected against unauthorized interference during preparation, storage and any transportation to Amilo;
 4. the Product is correctly labeled, addressed and packaged so as to ensure safe transpor- tation with ordinary care in handling;
 5. the Customer has complied with all applicable customs, import, export, data protection laws and regulations, sanctions, embargoes and other laws and regulations; and
 6. the Customer has obtained all necessary consents to provide Amilo with personal data including the Recipient’s data as may be required for transport, customs clearance and delivery.

XI. DATA PROTECTION

In the event any information submitted by the Customer to Amilo contains personal data that is subject to the protection of applicable privacy and data protection laws and regulations, Amilo shall limit the disclosure and processing of the personal data to such extent as is reason- ably required to effect performance of the services, to manage and administer the Customer’s account(s) with Amilo, to advertise products and services provided by Amilo (subject at all times to the Customer’s right to decline and Amilo’s compliance with applicable privacy and data protection laws and regulations) and for such other purposes as may be required by law, including, communicating the same to customs authorities. The Customer warrants that all personal data provided to Amilo has been fairly and lawfully obtained and the Customer has the authority to disclose such personal data to Amilo for the purposes mentioned above. The Customer shall fully indemnify and keep Amilo fully indemnified against any and all liability in- curred by Amilo as a result of such breach howsoever arising.

XII. FINAL PROVISIONS

 1. Any dispute arising under or in any way connected with these GTC shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of, and governed by the law of, the country in which the Product was handed over to Amilo.
 2. The invalidity or unenforceability of any provision of these GTC shall not affect any other part of these GTC.
 3. A person who is not a party to these GTC may not enforce any term of these GTC under any laws purporting to grant such rights which is hereby excluded to the extent permis- sible but this does not affect any right or remedy of a third party which exists or is avail- able apart from such laws.

Published: July 2022

Amilo International © 2023, All Rights Reserved.
chevron-down